انکوباتور شیکردار

انکوباتور های شیکردار FG جزء تجهیزات آزمایشگاه ها هستند و با توجه به دقت دمایی بالا در آزمایشگاه های متفاوتی از جمله آزمایشگاه های کارخانجات داروسازی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صنایع غذایی و… استفاده می شوند. انکوباتورهای شیکردار با ایجاد دمای یکنواخت و ثابت و حرکت اوربیتالی ،محیط مناسبی برای رشد انواع میکرو اورگانیسم ها فراهم می کنند. مهمترین مزیت انکوباتورهای شیکردار FG، همدمایی در تمام نقاط محفظه و ثبات حرارتی می باشد.